Välkommen!

Välkommen!

Här kommer du att kunna följa ett ämnesövergripande projekt för år 7, där ett av de pedagogiska verktygen är datorspelet Mission Maker. I Mission Maker skapar eleven sin egen spelvärld med karaktärer och problem som ska lösas. Problemen kommer att kräva kunskaper inom antiken som är vårt kunskapsområde. I projektet ingår ämnena svenska, historia, religion, engelska och idrott och hälsa. Följ gärna med i våra med- och motgångar.

Är du nyfiken på Mission Maker? http://www.youtube.com/watch?v=HD1M77n8_oYPedagogisk koppling

Här kan du ser den pedagogiska planeringen som ligger bakom det här projektet:
Varför ska vi arbeta med det här?

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former. Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.


Idrott och hälsa:
 Eleverna ska genom undervisningen också utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

Historia: 
Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Religion:
 Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva. Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
• resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller

Svenska: 
 Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga

Engelska:
 Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Det här kommer du att få undervisning om:

Idrott och hälsa: 
• Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering.
 • Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.
 • Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.

Historia:
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken.

Religion:
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar. 

Svenska:
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Engelska: 
• Talad engelska och texter från olika medier.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk, till exempel att anpassa lyssnande efter framställningens form, innehåll och syfte.

Det här ska du lära dig:

Idrott och hälsa:
 • Du kommer att få lära dig att bygga upp en spelplan i Mission Maker och orientera dig i den
 • Du kommer att få lära dig att återskapa spelplanen i form av en papperskarta
 • Du kommer att få lära dig begrepp som har med kartkunskap att göra samt att passa kartan efter väderstrecken
 • Du kommer att få lära dig om kroppsideal under Antiken och idag samt föra diskussioner om detta
 • Du kommer att få diskutera fusk i spelens värld och verkligheten som t ex doping

Historia och religion:
 • Du kommer att lära dig om vad antiken som begrepp innebär geografiskt och ur ett samhällsperspektiv, stadsskick m.m.
 • Du kommer att få lära dig om det Trojanska kriget och grekiska hjältar
 • Du kommer att få föra etiska diskussioner om gott och ont samt lära dig Antikens syn på detta
 • Du kommer att få lära dig om kulturen under Antiken
 • Du kommer att få jobba med begrepp som etik, moral och dygd
Svenska:
 • Du ska få lära dig vad som kännetecknar en myt och även få läsa några kända grekiska myter
 • Du kommer att få lära dig om Antikens gudar och deras roller
 • Du kommer att få lära dig att göra en personbeskrivning
 • Du kommer att få öva på att göra muntliga framföranden
 • Du kommer att få lära dig hur man bygger upp en datorspelsberättelse
 • Du kommer att få jobba med att uttrycka dig i skrift med levande beskrivningar och ett korrekt språk
 • Du kommer att få lära dig hur man gör en filmanalys
 • Du kommer att få lära dig hur man skapar ett datorspel


Engelska:
 • Du kommer att få se och lyssna på engelska videoklipp om hur datorspelet fungerar
 • Du kommer att få jobba med din hörförståelse genom att översätta videoklippens instruktioner till svenska och på det viset skapa din egen manual till datorspelet
 • Du kommer att få utöka ditt ordförråd genom att lära dig olika engelska ord inom IT-området
Så här kommer vi att arbeta:
 • Du kommer att få jobba både enskilt och i grupp
 • Du kommer att få böra både skriftliga och muntliga uppgifter
 • Du kommer att få läsa både fakta- och skönlitterära texter
 • Du kommer att få delta i diskussioner
 • Du kommer att få se på film och olika länkar som tillhör arbetsområdet
Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

Dina kunskaper kommer att bedömas inom alla ämnen som ingår i projektet. Bedömningen kommer att vara både skriftlig och muntlig. Du kommer även att få både muntlig och skriftlig återkoppling på dina prestationer. Detaljerade kunskapskrav kommer att delas ut inom varje ämne som ingår i projektet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar